wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Główny cel projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć / utrzymać aktywizację edukacyjną / zawodową.

Partnerzy

Lider Partnerstwa

Fundacja Educare et Servire – osoba prawna prowadząca szkoły - została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego - lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie.

Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji „educare et servire” z łacińskiego oznacza „uczyć i służyć” – poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju naszego regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.

Wspieranie ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy to jedna z działalności Fundacji. Educare et Servire od 2014 jako lider i partner realizuje kolejne projekty szkoleniowe dofinansowane z EFS, np. działanie 9.5 w zakresie szkolenia zawodowego m.in. w ramach projektów Mistrzowie Kuchni, Moje Nowe Kwalifikacje i Moje Nowe Kwalifikacje 2 (kwalifikowane kursy zawodowe) w zawodach Kucharz, Kelner i Fryzjer w rezultacie których ponad 400 uczestników projektów uzyskało kwalifikacje zawodowe i dyplomy czeladników oraz mistrzów w tych zawodach.

Aktualnie Fundacja wraz z partnerem z Belgii oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, nowym partnerem krajowym, realizuje projekt "DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego". Projekt pomoże lepiej dostosować systemy kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku pow. 18 roku życia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży NEET powyżej 18 roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych.

Fundacja Educare et Servire to także osoba prowadząca szkoły dla młodzieży, a szczególnie dla młodziezy niepełnosprawnej. Celem realizowanego w latach 2018-2021 przez Fundację Projektu „Szkoła Talentów” jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy (SUHSGiIZ), kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej poprzez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt pozwoli m.in. na doposażenie pracowni szkolnych, dodatkowe płatne wakacyjne praktyki dla Uczniów oraz staże dla kadry pedagogicznej w celu podniesienia kompetencji w przedmiotach zawodowych. Partnerem w projekcie jest Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort w Chotowej, gdzie uczniowie SUHSGiIZ odbywają praktyki.

Więcej informacji o Fundacji na stronie www.educare.pl.

 

Partner krajowy

logo bdcBD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną
a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl.

 

Partner ponadnarodowy

logo tclTorridge Training Consultants Ltd jest częścią Stowarzyszenia OAKE Associates LTD. To ośrodek szkoleniowo-doradczy, położony w Walii w Wielkiej Brytanii. TTC udziela nieodpłatnego wsparcia organizacjom NGO i firmom szkoleniowym, które chcą organizować bezpłatne szkolenia dotyczące podnoszenia kompetencji twardych i miękkich uczestnikom o niższych szansach (m.in. osobom sprawującymi opiekę nad osobami zależnymi).

Poza doradztwem, TTC zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dla osób w wieku 16+ do 60+, badaniami społecznymi i rozwojem nowych technologii.

TTC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych m.in. Leonardo da Vinci i Grundwig, metod i narzędzi dotyczących godzenia życia zawodowego i prywatnego, tzw. „Work-Life Balance” (WLB), oraz współpracy z organizacjami w Walii stosującymi określone modele współpracy multisektorowej na rzecz upowszechnienia praktyk WLB (m.in. Rada Miasta Wrexham w Walii).